KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

okragly stol10 października br. w Warszawie odbyło się spotkanie przeglądowe środowisk bankowego i poręczeniowego, zorganizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i Krajową Grupę Poręczeniową. Celem spotkania była ocena aktualnego stanu relacji oraz określenie głównych barier i perspektyw współpracy obu instytucji w nadchodzących latach.

Na wstępie przedstawiciele obu środowisk zaprezentowali oceny stanu współpracy. Związek Banków Polskich przedstawił wnioski z raportu „Analiza stanu rynku funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Ocena i Perspektywy rozwoju”, jaki opublikował w lipcu br. Organizacje poręczeniowe określiły stan współpracy z bankami z punktu widzenia funduszy poręczeniowych.

Zbieżnie, jako główne problemy określono brak odpowiedniej standaryzacji instrumentów poręczeniowych oferowanych na poziomie lokalnym, a także brak systemu regwarancyjnego.

Część środowiska funduszy poręczeniowych podnosiła potrzebę dokapitalizowania, aby móc odpowiedzieć w przyszłości na zwiększone zainteresowanie banków. Jednym z ważnych tematów oceny było funkcjonowanie rekomendacji Związku Banków Polskich z 2009r. ws. współpracy banków z funduszami poręczeń kredytowych i konieczność jej aktualizacji. Środowisko bankowe zwracało także uwagę na konieczność opracowania jednolitego wzoru umowy i IT dla całego środowiska funduszy i takiego wzmocnienia prawnego i ekonomicznego instrumentów oferowanych przez fundusze, tak, aby umożliwiały one podobne zabezpieczenie ryzyka i adekwatnego zaangażowania kapitałowego banków, jak w przypadku poręczeń BGK. Fundusze poręczeń kredytowych zgłaszały także propozycje objęcia nadzorem finansowym KNF tego typu instytucji oraz opracowania odpowiedniej legislacji (w postaci projektu ustawy o funduszach poręczeniowych lub wprowadzenia takich przepisów do innych ustaw).

Ważnym punktem spotkania była kwestia systemowego ujęcia nowych środków w jeden, akceptowalny przez cały rynek, wehikuł finansowy w ramach nowej perspektywy finansowej. Zgodnie z zapowiedziami rządu oraz urzędów marszałkowskich udział środków na instrumenty zwrotne, w tym poręczeniowe, ma wzrosnąć. Polski rynek finansowy zgodnie oczekuje, że środki unijne pozyskane w poprzednich i w tej perspektywie finansowej, powinny stać się filarem stabilnego i wieloletniego systemu poręczeniowego.

W tym zakresie zaproszono do udziału i dyskusji delegację Banku Gospodarstwa Krajowego, w imieniu którego p. Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji, przedstawiła model udziału obu instytucji w instrumentach poręczeniowych regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Środowisko bankowe odniosło się do zaprezentowanej koncepcji jednoznacznie pozytywnie. Część środowiska poręczeniowego zgłosiła zaś wątpliwości, dotyczące przewagi rozwiązań regwarancyjnych nad kapitałowymi. 

Innym poruszonym tematem, w ramach zagospodarowania nowych środków unijnych, była kwestia pierwszych wyników analiz rynkowych, jakie prowadzą wszystkie urzędy marszałkowskie pod kątem alokacji finansowej w RPO na instrumenty zwrotne. Organizacje poręczeniowe wyraziły duże zaniepokojenie błędnymi, w ich ocenie, wynikami, które mogą spowodować likwidację infrastruktury funduszowej w tych regionach. Zaproponowano wspólne działanie informacyjne do marszałków w tym zakresie. 

Prezes Eurorating Sp. z o.o., p. dr Mirosław Bajda, przedstawił stan wykorzystania ratingów funduszy poręczeniowych w Polsce oraz propozycje rozwoju kompetencji zarówno banków, jak i funduszy w tym zakresie. Prezes Eurorating ocenił m.in., że w tej chwili panuje na rynku pewien chaos informacyjny, wynikły ze zmiany przepisów dotyczących tzw. agencji ratingowych i zwrócił się do organizacji środowiskowych o wsparcie w tej sprawie. 

Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem listy problemów do wspólnego podjęcia i harmonogramu prac. Kolejne spotkanie planowane jest za miesiąc.

Materiały do pobrania:

1) Raport ZBP „Analiza stanu rynku funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Ocena i Perspektywy rozwoju”
2) Bariery i perspektywy współpracy banków i funduszy poręczeń kredytowych- prezentacja Krajowej Grupy Poręczeniowej
3) Koncepcja współpracy banków i funduszy poręczeniowych w ramach instrumentów poręczeniowo-gwarancyjnych nowej perspektywy finansowej UE (2014-2020)- prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego
4) Rating w praktyce współpracy banków i funduszy poręczeń kredytowych- prezentacja Eurorating Sp. z o.o.

Kontakt:
Łukasz Bogusz
Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
e-mail: programy@zbp.pl, tel.: 22/ 696 64 95.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.