KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Liczba wyłanianych osób w ramach postępowania kwalifikacyjnego:

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.:

1. musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,
c)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
d) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
f) spełnia inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. nie może spełniać przynajmniej jednego z poniższych warunków:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki,
f) być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
g) mieć orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach Spółek.

3. Zgłoszenie Kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i winno zawierać wskazanie stanowiska, na które kandyduje (Prezes Zarządu) oraz:

• imię (imiona) i nazwisko kandydata,
• imiona rodziców,
• datę i miejsce urodzenia,
• adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej,
• serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL.

4. Do Zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

• uzasadnienie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego (list motywacyjny),
• życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
• kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe lub informację, że dokumenty te znajdują się już w posiadaniu Spółki (ze wskazaniem, kiedy i jakim tytułem zostały złożone oraz wskazanie, jakie to dokumenty),
• oświadczenia Kandydata, według wzoru który pobrać można w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej spółki www.pfpk.pl,
• oświadczenie Kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi Kandydat zarządzał lub o prowadzeniu działalności gospodarczej w ww. wymiarze czasu.

5. Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku, do godziny 15:00 w sekretariacie Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o., Żurawia 32/34 pok. 45 (I piętro), 00-515 Warszawa. Za moment złożenia Zgłoszenia Kandydata uważa się moment wpływu zgłoszenia do Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.

Informacje na temat spółki można uzyskać w siedzibie spółki w dniach od 13 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w godzinach 8:00-15:00.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie spółki, w zamkniętych, niepodpisanych danymi składającego kopertach z dopiskiem:
„POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZADU SPÓŁKI Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. pod adresem: Żurawia 32/34 (I piętro), 00-515 Warszawa.

Termin składania Zgłoszeń upływa dnia: 26 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki od godziny 11:00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

Ewentualne koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.


Dokumenty:

Regulamin postepowania kwalifikazyjnego >>
Oswiadczenie kandydata na prezesa >>

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

pomeraniaInformujemy, że 4 października 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z "Funduszem Pomerania" Sp. z o.o. Umowę Operacyjną I Stopnia na kwotę 30 mln zł.

To już trzecia w tym roku umowa w ramach Produktu Finansowego „Reporęczenie” zawarta z pośrednikami finansowymi wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego. Dwie wcześniejsze to umowa z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. na kwotę 5 mln zł i z POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 15 mln zł.

Wsparcie udzielane pośrednikom finansowym ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju przyczyni się do poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania.

Czytaj więcej...

Konferencja Jubileuszu 15-lecia Funduszu "Pomerania"

15lecie"Mozliwości finansowania inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych firm sektora MŚP w perspektywie 2014-2020. Polityka regionalna"

W dniu 07.12.2017 r. „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. zorganizował konferencję Jubileuszu 15-lecia swojej działalności. Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Wśród zaproszonych osób był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Przedstawiciele Udziałowców, Rady Nadzorczej, Urzędu Marszałkowskiego, banków oraz firm leasingowych, a także klienci Funduszu Pomerania, Menadżerowie programu JEREMIE- BGK oraz ZARR S.A., partnerzy, współpracownicy oraz pracownicy Funduszu Pomerania. Sala konferencyjna w której odbyła się uroczystość została udostępniona przez Muzeum Narodowe- Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.

Otwarcie konferencji rozpoczęło się od wystąpienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza na temat możliwości finansowania inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych firm sektora MŚP w perspektywie 2014-20. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Funduszu Pomerania Pan Adam Badach, który przywitał zaproszonych gości i uczestników konferencji.

Czytaj więcej...

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 cz. I - VI

Informujemy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 13 kwietnia br. ogłosił przetarg nieograniczony pn. „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 cz. I - VI” (sygnatura postępowania: DZZK/32/DIF/2018).

Przetarg kierowany jest do funduszy poręczeniowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentu Finansowego „Poręczenie” skierowanego do przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem uruchomienia wsparcia w formie „Poręczeń” jest finansowanie przedsięwzięć rozwojowych mikro i małych przedsiębiorstw, ukierunkowanych na rozwój gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności danego obszaru.

Łączna kwota środków udostępniona w ramach postępowania wyniesie co najmniej 26 mln zł. Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją przetargową, które znajdują się na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/bip/701/

Nowy instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ofercie PKO Leasing

  • pko leasing kgp 1PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały umowę o współpracy
  • Ze wsparcia będą mogły skorzystać przede wszystkim start-upy

PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa (KGP) oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały 19 października br. umowę  o współpracy. Jej celem jest wsparcie małych i średnich firm w Polsce. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w postaci poręczeń Funduszy Poręczeniowych zrzeszonych wokół KGP, dzięki której większa liczba firm będzie mogła skorzystać z leasingu i pożyczki.

- Sektor MSP jest kluczowy dla rozwoju firm leasingowych oraz, szerzej, polskiej gospodarki. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować rosnący udział tego sektora w PKB Polski. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują najwięcej dochodu, miejsc pracy i znacznie podnoszą konkurencyjność polskich produktów i usług. Dzięki współpracy PKO Leasing, Krajowej Grupy Poręczeniowej oraz Funduszy Poręczeniowych polscy przedsiębiorcy otrzymują łatwiejszy dostęp do finansowania, co pozwoli im wprowadzać innowacyjne rozwiązania biznesowe – mówi Marcin Kuksinowicz, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Zobacz regulamin korzystania ze stron KGP >> Ok