KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

 

Analiza SWOT - metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości firmy. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia).

Biznesplan - to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy, jak i dla celów komunikacji zewnętrznej. Stanowi kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo. elementami biznesplanu są analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Biznesplan pełni szczególna rolę w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji, będąc niedłącznym elementem każdego wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że planowane przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania firmą, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone przedsiębiorstwa, jak i już funkcjonujące.

Barcampy - nieformalne, otwarte, interaktywne spotkania ludzi związanych z branżą internetową, podczas których wymieniają się doświadczeniami i pomysłami.

Cash flow - przepływ pieniądza pomiędzy przedsiębiorstwami. Może być gotówkowy lub bezgotówkowy. Uwzględnia wynik sprzedaży i koszty firmy.

CIP (ang. Competitiveness and Innovation Fremework Programme) - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ma na celu wspieranie działalności MSP, zapewnienie lepszego dostępu do finansowania oraz świadczenie usług wsparcia dla biznesu. Obejmuje kilka programów szczegółowych.

Franczyza (ang. franchising) - udzielenie przez jednego przedsiębiorcę praw do korzystania z jego marki i udostęnienie know-how innemu przedsiębiorcy, który pod szyldem franczyzodawcy będzie prowadził działalność i płacił za wykorzystanie wizerunku.

Gwarancja bankowa - to zwykła forma zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeżeli kredytobiorca nie odda kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokonuje gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia prowadzone są pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wypłacona z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Gwarancja de minimis - to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MSP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże się bezpośrenio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Inkubatory przedsiębiorczości - instytucje wspierające młode firmy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Zwykle udostępniające start-upom na preferencyjnych warunkach powierzchnię biurową i świadczą dla nich usługi doradcze i szkoleniowe.

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości, nie działająca w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczająca zysk na cele związane z rozwojem usług wspierających przedsiębiorczość. Oferta IOB obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Kategorie IOB:

Ośrodki przedsiębiorczości - realizują szeroko rozumianą promocję i inkubację przedsiębiorczości, dostarczają usługi wsparcia dla małych firm i aktywizują rozwój regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym. Typy: ośrodki szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra biznesu, kluby przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne, punkty konsultacyjno-doradcze, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości.

Ośrodki innowacji - realizują szeroko rozumianą promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, dostarczają usługi proinnowacyjne, aktywizują przedsiębiorczość akademicką, koordynują transfer technologii i działają na rzecz współpracy nauki z biznesem. Typy: centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, e-inkubatory, parki technologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne, technopole.

Instytucje finansowe - ułatwiają dostęp do finansowania działalności nowo powstałym i małym firmom bez historii kredytowej, dostarczają usługi finansowe dostosowane do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Typy: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe, regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) - inicjatywa wspólnotowa pozadotacyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania.

Krajowy System Usług (KSU) - ogólnopolska sieć ośrodków wspierających rozwój biznesu. KSU działa w formule one-stop-shop, wszystkie usługi dostępne są w jednym miejscu: w Punkcie Konsultacyjnym KSU.

MŚP - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

mikroprzediębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milnionów EUR.

średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 pracowników i jego roczny obrót lnie przekracza 50 milionów EUR ub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Pomoc de minimis (pomoc o znikomym znaczeniu) - to dopuszczona prawem unijnym szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Uznaje się bowiem, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy (beneficjenta) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych (w okresie 3 lat kalendarzowych), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kurskie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Poręczenie - umowa cywilnoprawna przez którą jedna ze stron - poręczyciel - zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał.

Projekt - zespół powiązanych ze sobą działań, które mają zplanowany z góry początek i koniec oraz zmierzają do osiągnięcia celu, np. poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi czy wdrożenie nowego sposobu zarządzania.

Przedsiębiorstwo - za przedsiębiorstwo uważa sie podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza sie tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące działalność gospodarczą.

Start Up - nowopowstająca firma lub organizacja w początkowej fazie rozwoju, stworzona w celu zbudowania i przetestowania najkorzystniejszego modelu biznesowego, który zapewniłby optymalny i efektywny rozwój przedsiębiorstwa. Są to firmy z krótką historią, aktywnie poszukujące rynków dla swoich produktów lub usług. Określenie start-up często używane jest dla zdefiniowania przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami lub prowadzącymi działających w internecie. Nimniej start up może powstać w każdej branży. Cechy charakteryzstyczne start upu to: niskie koszty rozpoczęcia działalności, wysokie ryzyko powodzenia, potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

Transfer technologii - przekazanie rozwiązań innemu podmiotowi, aby mógł je wykorzystać, np. do wdrożenia nowego produktu, usługi czy procesu produkcyjnego.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.