KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Zapytanie ofertowe
na badanie sprawozdania finansowego za 2015r.

Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34 zaprasza do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015"
Zakres prac obejmuje:

1. badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.,
2. sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
3. sporządzenie raportu z badania.
4. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r., mogą złożyć podmioty, które uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649) i spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.
5. Podmioty składające ofertę powinny posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 badań sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 5 lat.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wymagany termin realizacji usługi: do 28.02.2016 r.
8. Pisemne oferty prosimy przesyłać listownie na adres siedziby Spółki: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lub pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: biuro@grupaporeczeniowa.pl lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego KGP za rok 2013" w siedzibie Spółki w Warszawie, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, I piętro pok.49, do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
10. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.
12. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
13. Szczegółowych informacji udziela biuro Spółki, e-mail: biuro@grupaporeczeniowa.pl

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.