KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

parpPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III edycję konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP".
Konkurs skierowany jest do Wnioskodawców (Instytucji), chcących ubiegać się o wsparcie na realizację ww. projektu, którzy prowadzą usługi szkoleniowo-doradcze dotyczące pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

UWAGA:
1) Z udziału w konkursie są wykluczone Podmioty Wparcia, które wzięły udział w I lub II edycji konkursu i podpisały z PARP umowę na świadczenie usług pilotażowych w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP.
2) Konkurs nie dot. województw: łódzkiego oraz wielkopolskiego, tj. wsparcie nie zostanie udzielone na realizację Projektów, które zakładają lokalizacje główną Projektu (rozumianą jako miejsce świadczenia usług) w ww. województwach.

 

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, według określonego Standardu
http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/741/788/21820.pdf

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać w terminie od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 4 lutego 2015 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia:
http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/741/788/21845.pdf

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 86 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu planowane jest na 21 stycznia 2015 r. w siedzibie PARP. Komunikat zamieszczony zostanie na stronie http://pokl.parp.gov.pl


Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl  lub faksem na nr 022 432 86 20 dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP - III edycja konkursu”.

Pytania dotyczące niniejszego konkursu, dokumentacji konkursowej w tym Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych[2] przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl  najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania Wniosków o udzielenie wsparcia.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z konkursem.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:  
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/45354

ue loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.