KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Sz. P.
Jadwiga Sztabińska
Redaktor Naczelny
Dziennik Gazeta Prawna

SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie na łamach „Dziennika Gazety Prawnej" informacji zawartych w artykule „Wolą spać na pieniądzach, niż pomóc firmom" autorstwa „Beaty Tomaszkiewicz" opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej" w dniu 03.04.2014r.

Treść sprostowania:
W „Dzienniku Gazecie Prawnej" z dnia 03.04.2014 roku opublikowano artykuł pt. „Wolą spać na pieniądzach, niż pomóc firmom". W artykule dziennikarki Beaty Tomaszkiewicz przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące aktywności funduszy poręczeniowych stosując wiele uogólnień mogących sugerować słabą aktywność całego sektora poręczeniowego. Jednocześnie autorka artykułu nie dała możliwości zajęcia stanowiska, w tym zakresie ani ekspertom zajmującym się zagadnieniem ani samym zainteresowanym, którymi są fundusze poręczeniowe. Dokonując oceny aktywności funduszy poręczeniowych poprzez stopień posiadanego mnożnika, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników determinujących jego wysokość tj. poziom maksymalnego mnożnika akceptowanego przez instytucje finansowe, instrumenty ograniczające ryzyko, poziom aktywności przedsiębiorstw w regionie działania, czas funkcjonowania na rynku.

W polskim systemie poręczeniowym na podstawie rekomendacji Związku Banków Polskich wydanej w 2010 roku, określono górną granicę akceptowanego przez banki zaangażowania kapitałów poręczeniowych na poziomie 4.

Wyższy poziom mnożnika jest możliwy, ale pod warunkiem uruchomienia instrumentów ograniczających ryzyko funduszy poręczeniowych tj. system regwarancji czy cap rate. Takie systemy funkcjonują w krajach UE (Włochy, Portugalia). W tych krajach, ustawodawca powołał do życia centralny fundusz regwarancyjny, który obejmuje część ryzyka funduszy w systemie regwarancji z pomocą de minimis, co umożliwia oferowanie przedsiębiorcy tanich poręczeń i osiąganie mnożników na poziomie 9.
W ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o. o., fundusze poręczeniowe uruchomiły w 2013 roku pierwsze w Polsce umowy o współpracy zawierające maksymalny dopuszczalny poziom ryzyka czyli cap rate. Umowy te pozwalają na osiąganie mnożnika wyższego od 4 nawet powyżej 10.

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom aktywności funduszu poręczeniowego jest aktywność przedsiębiorców z jego regionu działania. Innego poziomu aktywności funduszy należy spodziewać się w województwach takich jak: wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie czy śląskie, które mają największy udział w liczbie podmiotów aktywnych i mieszczą się w przedziale od 9,9%, do 13,1%, a innego poziomu aktywności w województwach o najniższym udziale podmiotów gospodarczych tj. warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, podkarpackie, czy lubuskie, których udział w ogólnej liczbie podmiotów mieści się w przedziale od 2,4% do 4,5% (dane z GUS za 2011r.).

Poziom aktywności funduszu poręczeniowego zależy również od czasu jego działania. Fundusze z długoletnim okresem funkcjonowania dysponują podpisanymi umowami o współpracy z instytucjami finansowymi oraz mają wypracowaną lokalnie markę instytucji godnych zaufania. Zestawianie takich funduszy z instytucjami o krótkim okresie współpracy jest niewłaściwe. Tworzenie funduszu wymaga wielu miesięcy negocjacji umów o współpracy a następnie kolejnych miesięcy pozwalających na uruchomienie tych umów, dopiero po kilku latach jest możliwa ocena sprawność działania funduszu ale z uwzględnieniem czynnika upływu czasu.

Dokonując oceny systemu poręczeniowego bez uwzględnienia powyższych czynników, skazujemy aktywne i dobrze funkcjonujące fundusze poręczeniowe na negatywną ocenę. Przykładem jest wymienienie siedmiu województw, w których mnożniki nie osiągają, zdaniem autorki, 1 wartości posiadanego kapitału. Jest to nieuzasadnione, bo tylko w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o. o. posiada mnożnik na poziomie 2,1 a w województwie świętokrzyskim, Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, o krótkim okresie funkcjonowania, osiągnął mnożnik na poziomie 1,51 (dane na 31.03.2014r.).

Marek Stefanina
Prezes Zarządu

Artykuł w formacie pdf

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.