KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34 zaprasza do składania ofert na:
„Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017".

Zakres prac obejmuje:

1. badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.,
2. sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
3. sporządzenie raportu z badania.
4. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r., mogą złożyć podmioty, które uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009, nr 77, poz. 649) i spełniają warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymagane art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.
5. Podmioty składające ofertę powinny posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 badań sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 5 lat.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wymagany termin realizacji usługi: do 28.02.2018 r.
8. Pisemne oferty prosimy przesyłać listownie na adres siedziby Spółki: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lub pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: biuro@grupaporeczeniowa.pl lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego KGP za rok 2017" w siedzibie Spółki w Warszawie, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, I piętro pok. 45, do dnia 20 października 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
10. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane.
12. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.
13. Szczegółowych informacji udziela biuro Spółki, e-mail: biuro@grupaporeczeniowa.pl.

Czytaj więcej...

Nowy instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ofercie PKO Leasing

  • pko leasing kgp 1PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały umowę o współpracy
  • Ze wsparcia będą mogły skorzystać przede wszystkim start-upy

PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa (KGP) oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały 19 października br. umowę  o współpracy. Jej celem jest wsparcie małych i średnich firm w Polsce. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w postaci poręczeń Funduszy Poręczeniowych zrzeszonych wokół KGP, dzięki której większa liczba firm będzie mogła skorzystać z leasingu i pożyczki.

- Sektor MSP jest kluczowy dla rozwoju firm leasingowych oraz, szerzej, polskiej gospodarki. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować rosnący udział tego sektora w PKB Polski. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują najwięcej dochodu, miejsc pracy i znacznie podnoszą konkurencyjność polskich produktów i usług. Dzięki współpracy PKO Leasing, Krajowej Grupy Poręczeniowej oraz Funduszy Poręczeniowych polscy przedsiębiorcy otrzymują łatwiejszy dostęp do finansowania, co pozwoli im wprowadzać innowacyjne rozwiązania biznesowe – mówi Marcin Kuksinowicz, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Czytaj więcej...

Ok. 880 miejsc pracy dzięki funduszowi pożyczkowemu i poręczeniowemu

Świętokrzyski Fundusz PoręczeniowyOk. 880 nowych miejsc pracy utworzyli w ostatnich latach świętokrzyscy pracodawcy dzięki wsparciu finansowemu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego i Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

Firmy otrzymały ok. 105 mln zł pożyczek i poręczenia kredytów kwotą ponad 50 mln zł. Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Kielcach podsumowano pięć lat działalności instytucji finansowych, powołanych przez samorząd województwa świętokrzyskiego dla wsparcia rozwoju sektora mikro, małych i średnich firm (MSP) regionu. Kapitał funduszy tworzyły m. in. środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do minionej perspektywy finansowej, przedsiębiorcy wskazywali na mankament, że tego typu instytucji otoczenia biznesu brakuje, a przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wsparcia. Wydaje się, że instytucje odniosły sukces. Fundusz pożyczkowy i fundusz poręczeniowy są coraz bardziej kojarzone w świętokrzyskim świecie biznesu - – ocenił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Czytaj więcej...

Od 5 lat wspierają świętokrzyskich przedsiębiorców

Konferencja podsumowująca 5 lat działalności funduszyŚwiętokrzyski Fundusz Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego to dwie stosunkowe młode instytucje finansowe, bo działające zaledwie od 5 lat. Są jednak coraz bardziej kojarzone w świętokrzyskim świecie biznesu, wspierając rozwój sektora mikro, małych i średnich firm w naszym regionie - podkreślał marszałek Adam Jarubas podczas konferencji podsumowującej 5 lat działalności obu funduszy. Efektem są pożyczki o wartości 105 mln złotych, poręczenia przekraczające 50 mln zł oraz ponad 460 nowych miejsc pracy. Podczas spotkania Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa poinformował także o nowych konkursach dla przedsiębiorców i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy startował 5 lat temu z kapitałem w wysokości 30 milionów zł: 10 mln zł stanowił kapitał zakładowy Funduszu, na który składały się udziały Województwa Świętokrzyskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 20 mln zł z RPOWŚ na lata 2007-2013. - W tym czasie udzieliliśmy 50 mln zł poręczeń, dzięki którym przedsiębiorcy z naszego regionu uzyskali finansowanie w wysokości 120 mln zł, m.in. w postaci kredytów, pożyczek i leasingu. Dzięki temu finansowaniu mogli zrealizować szereg inwestycji i zatrudnić 280 osób - poinformował Tomasz Jakubczyk, prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. Dodał, iż nowością są udzielane przez ŚFP poręczenia leasingów i wadiów.

Czytaj więcej...

NAGRODZENI ZA WYSOKĄ JAKOŚĆ I INNOWACYJNE WYNALAZKI

wyroznienie sfpSześć Nagród Głównych oraz dwa Wyróżnienia trafiły do rąk laureatów XVII edycji konkursu „Świętokrzyska Nagroda Jakości”. We wtorek, 8 grudnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono i wyróżniono także projekty wynalazcze w VII edycji konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. Laureatów uhonorowali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz marszałek Adam Jarubas.

Witając przybyłych do Wojewódzkiego Domu Kultury laureatów oraz gości gali, marszałek Adam Jarubas przypomniał idee, które przyświecały Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, kiedy decydował się na zainicjowanie konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, a w dziesięć lat później także Świętokrzyskiego Racjonalizatora: - Świętokrzyska Nagroda Jakości zwraca naszą uwagę na firmy i instytucje, które szczególną wagę przywiązują do jakości. Z kolei młodszy konkurs czyli Świętokrzyski Racjonalizator dostrzega środowisko, które wartości dodanej szuka w odkryciach naukowych, patentach i wzorach użytkowych, realizując - mocno akcentowany w ostatnim czasie - postulat zbliżenia świata nauki i biznesu. Jestem głęboko przekonany, że maksyma mówiąca, iż „tylko najlepsi są wystarczająco dobrzy”, znajduje dziś wśród laureatów obu konkursów swoje potwierdzenie – mówił Adam Jarubas.

Czytaj więcej...