KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Liczba wyłanianych osób w ramach postępowania kwalifikacyjnego:

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.:

1. musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,
c)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
d) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
f) spełnia inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. nie może spełniać przynajmniej jednego z poniższych warunków:

a) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki,
f) być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
g) mieć orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach Spółek.

3. Zgłoszenie Kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i winno zawierać wskazanie stanowiska, na które kandyduje (Prezes Zarządu) oraz:

• imię (imiona) i nazwisko kandydata,
• imiona rodziców,
• datę i miejsce urodzenia,
• adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej,
• serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL.

4. Do Zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

• uzasadnienie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego (list motywacyjny),
• życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
• kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe lub informację, że dokumenty te znajdują się już w posiadaniu Spółki (ze wskazaniem, kiedy i jakim tytułem zostały złożone oraz wskazanie, jakie to dokumenty),
• oświadczenia Kandydata, według wzoru który pobrać można w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej spółki www.pfpk.pl,
• oświadczenie Kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi Kandydat zarządzał lub o prowadzeniu działalności gospodarczej w ww. wymiarze czasu.

5. Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 roku, do godziny 15:00 w sekretariacie Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o., Żurawia 32/34 pok. 45 (I piętro), 00-515 Warszawa. Za moment złożenia Zgłoszenia Kandydata uważa się moment wpływu zgłoszenia do Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.

Informacje na temat spółki można uzyskać w siedzibie spółki w dniach od 13 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w godzinach 8:00-15:00.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie spółki, w zamkniętych, niepodpisanych danymi składającego kopertach z dopiskiem:
„POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZADU SPÓŁKI Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. pod adresem: Żurawia 32/34 (I piętro), 00-515 Warszawa.

Termin składania Zgłoszeń upływa dnia: 26 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki od godziny 11:00.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

Ewentualne koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.


Dokumenty:

Regulamin postepowania kwalifikazyjnego >>
Oswiadczenie kandydata na prezesa >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Zobacz regulamin korzystania ze stron KGP >> Ok