KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

warminsko maz1

Rozmowa z Panem Sławomirem Gutkowskim Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie


Sławomir GutkowskiU. Probulska: Czy rating  BCRA ma istotne znaczenie dla Funduszu, który Pan reprezntuje?

S. Gutkowski: Nadanie ratingu przez BCRA Agencja Ratingowa SA zwiększy wiarygodność Funduszu przed bankami i innymi instytucjami finansowymi, ponieważ rating jest syntetyczną oceną naszej wiarygodności finansowej. Oprócz metod własnych stosowanych przez banki i instytucje finansowe w ocenie  wiarygodności finansowej Funduszu,  nadany rating jest dodatkowym miernikiem,  do zastosowania w ocenie Funduszu.

U. Probulska: W czym przejawiają  się zalety ratingu nadanego przez BRCA?

S. Gutkowski: Wartość ratingu jest tym większa, że agencja ratingowa BCRA posiada  rejestrację zgodnie z rozporządzeniem Nr 1060/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), co oznacza, że przyznane przez Agencję ratingi mają zastosowanie w całej UE i są równe innym ratingom, wystawionym przez agencje uznane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

U. Probulska: Mam rozumieć, że rating BRCA poprawia wiarygodność funduszu zarówno w oczach instytucji finansujących jak i Państwa klientów?

S. Gutkowski: Opublikowanie ratingu Funduszu oznacza dla naszych klientów, że stosowane przez nas standardy prowadzenia działalności poręczeniowej oraz osiągane wyniki finansowe są zweryfikowane przez niezależnych ekspertów z  agencji ratingowej, a zatem są bardziej wiarygodne. Nadany rating wskazuje w prosty i czytelny sposób ocenę naszej wiarygodności finansowej,  co  w  prowadzonej  przez  nas działalności ma znaczenie kluczowe, gdyż ma wpływ na ocenę wartości poręczenia z punktu widzenia zabezpieczenia ryzyka kredytowego banku.

U. Probulska: Czy poprawa wiarygodności kredytowej w oczach banku ma jakiś aspekt wymierny?

S. Gutkowski: Poręczenie Funduszu (z nadanym ratingiem uznanej Agencji Ratingowej) posiada dla banku większą wagę, ze względu na możliwość pomniejszenia tworzonych rezerw celowych dla kredytów poręczanych przez Fundusz. Zatem w konsekwencji, ponoszone przez banki koszty związane z tworzeniem rezerw oraz ze stratami wskutek niewypłacalności kredytobiorców są mniejsze. W rezultacie wysoki rating oceny ryzyka kredytowego A, z perspektywą stabilną, oznacza bardzo dobrą płynność finansową oraz silną zdolność obsługi zobowiązań, a co najważniejsze umożliwi łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania zewnętrznego w formie poręczenia Funduszu dla kredytującego się przedsiębiorcy.

 U. Probulska: Interesująca jest w takim razie odpowiedź na pytanie, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcie jednej z najwyższych ocen ratingowych w Polsce?

 S. Gutkowski: Wysoka ocena ratingowa nadana naszemu Funduszowi potwierdza ugruntowaną pozycję Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. o. o. w Działdowie od początku jego istnienia, którą z powodzeniem utrzymuje na rynku instytucji finansowych. Na jedenaście dotychczas ocenionych funduszy poręczeniowych przez Konsorcjum, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie zajął jedną z trzech najwyższych pozycji w Polsce. Jestem bardzo dumny z tak wysokiej oceny ratingowej naszego Funduszu. Osiągnięcie takiej oceny nie byłoby możliwe bez zespołu profesjonalistów z naszego Funduszu, oraz prowadzenia ostrożnej polityki w zakresie ryzyka przez obecny jak i dotychczasowy Zarządu Funduszu, a także naszych partnerów biznesowych, z którymi wspólnie wypracowywaliśmy wysokie standardy w prowadzonej przez nas działalności.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.